Vítejte na webových stránkách základní školy
stránky naší mateřské školy najdete na adrese www.msukina.cz
Oznámení o volbách do školské rady

Ředitel Základní školy a mateřské školy, Jičín, 17. listopadu 109 vydává toto oznámení o volbách do školské rady:

Datum konání voleb:

  • volba 3 členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků se uskuteční v průběhu rodičovských schůzek v úterý 11. 2016 od 15:30 hodin do 17:00 hodin v prostorách školy,

Způsob a lhůta pro podávání návrhů na členy školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků:

  • návrh na člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků je oprávněn podat kterýkoliv zákonný zástupce nezletilých žáků
  • návrhy se podávají písemně v kanceláři školy v termínu od 15. 10. 2016 do 1. 11. 2016. Návrh musí obsahovat jméno navrženého kandidáta, upřesnění, kterého nezletilého žáka školy zastupuje, a musí být podepsán navrhovatelem.
  • oprávněné osoby mohou podat vždy jen jeden návrh
  • návrh může obsahovat maximálně 3 kandidáty

Celý text oznámení

V Jičíně 13. 10. 2016

PaedDr. Ivan Truhlička

ředitel školy

Pomoc detem

Inkluze v Základní škole 17. listopadu

Vážení rodiče,

od 1. září 2016 vstoupila v platnost novela školského zákona zahrnující mimo jiné i tzv. inkluzi. Pro rodiče našich žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se v této chvíli ještě nic zásadního nemění. U všech žáků, kteří mají platné vyšetření z pedagogických poraden či speciálních pedagogických center, zůstávají i nadále v platnosti podpůrná opatření nastavená podle „starých“ posudků.

Nejpozději do dvou let od 1. září 2016 však musí školská poradenská zařízení všechny děti se speciálními vzdělávacími potřebami nově vyšetřit. Teprve na základě této nové diagnostiky bude škola postupovat podle ustanovení novely školského zákona.

Pokud si budete potřebovat v souvislosti s tzv. inkluzí cokoliv ujasnit, obracejte se na výchovné poradkyně Mgr. Kláru Dvořákovou (2. stupeň), nebo Mgr. Tamaru Vonkovou (1. stupeň).

Kontakt:

Základní škola a mateřská škola, Jičín, 17. listopadu 109

email: skola@zsjednicka.cz

telefon: 493 533 133, 735 161 288, 735 161 289

adresa: 17. listopadu 109, 506 01 Jičín

logo-eu