Vítejte na webových stránkách základní školy

JEDNICKA V PARKU_web-01

DESATERO PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

(Jak pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji před nástupem do první třídy.)

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

Postup při přijímání dětí k základnímu vzdělávání pro šk. rok 2017/2018

Zápis proběhne ve čtvrtek 20. dubna 2017 od 14.00 do 17.00 hodin a v pátek 21. dubna 2017 od 13.00 do 15.00 hodin v areálu ZŠ 17. listopadu, v budově 1. stupně, ve třídě 5. A v přízemí (vchod od náměstí).

K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2017 dosáhnou věku 6 let a dále děti, kterým byl v minulém roce udělen odklad začátku povinné školní docházky.

  • Zákonný zástupce se ve dnech vyhlášeného zápisu dostaví s budoucím prvňáčkem, odevzdá vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, zápisový lístek a generální souhlas (všechny tiskopisy budou k dispozici na místě).
  • Zákonný zástupce dále předloží rodný list dítěte, doklad o zdravotním pojištění dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.
  • Zápis bude složen z formální části a motivační části. V průběhu formální části zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. V motivační části proběhne rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem zaměřený na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.
  • Do 30 dnů od podání žádosti rozhodne ředitel školy o přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání. O výsledcích zápisu bude škola zákonné zástupce informovat zveřejněním seznamu přijatých dětí na vývěsce u vstupu na 1. stupeň (vchod od náměstí) a na webových stránkách školy.

Ve škol. roce 2017/2018 otevře Základní škola, Jičín, 17. listopadu 109
3 první třídy s celkovým počtem 84 žáků.

(V případě přijetí žáků s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně, popřípadě žáků vzdělávaných dle §16 odst. 9 zákona č. 82/2015 Sb., bude počet žáků snížen v souladu s právními předpisy.)

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání

Ředitel Základní školy, Jičín, 17. listopadu 109 stanovil níže uvedené podmínky, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku uvedené základní školy k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2017/2018.
Kritéria přijetí:
1. Do ZŠ 17. listopadu se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v Jičíně v příslušném školském obvodu Základní školy, Jičín, 17. listopadu 109.
2. Do ZŠ 17. listopadu se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu v Jičíně z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy, Jičín, 17. listopadu 109.
3. Do ZŠ 17. listopadu se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu v Jičíně z jiného školského obvodu.
4. Do ZŠ 17. listopadu se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu mimo Jičín, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy, Jičín, 17. listopadu 109.
5. Do ZŠ 17. listopadu se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu mimo Jičín.
Stanovení pořadí:
Pořadí nově přijímaných dětí se stanoví v souladu s pořadím splnění kritérií od bodu č. 1 k bodu č. 5.
Školský obvod Základní školy, Jičín, 17. listopadu 109 zahrnuje následující lokality:
Moravčice, Popovice, Nábřeží Irmy Geisslové, Nábřeží Kpt. Jaroše, Lidické náměstí, Náměstí Svobody, Vald-štejnovo náměstí, Žižkovo náměstí;
Ulice: 17. listopadu, B. Němcové, Balbínova, Barákova, Butovská, Cidlinská, Čelakovského, Fortna, Hviezdoslavova, Chelčického, J. Š. Kubína, K Vápenkám, Lindnerova, Luční, M. Koněva, Máchova, Markova, Na Hrádku, Na Příkopech, Na Tobolce, Nerudova, Nová, Novoveského, Palackého, Pod Koželuhy, Pod Koštofránkem, Prachovská, Příční, Raisova, Ruská, Říční, Seifertova, Sladkovského, Smiřických, Šafaříkova, Školní, Šrámkova, Tylova, U Javůrkovy louky, Vrcha, Zahradnická a Židovská;

V Jičíně dne 16. března 2017

                                                                                                                            PaedDr. Ivan Truhlička, ředitel školy

Kontakt:

Základní škola, Jičín, 17. listopadu 109, příspěvková organizace

email: skola@zsjednicka.cz

telefon: 493 533 133, 735 161 288, 735 161 289

adresa: 17. listopadu 109, 506 01 Jičín

logo-eu