Realizované projektyProjekt EU peníze školám

Cílem projektu EU peníze školám (reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2942) bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na Základní škole a mateřské škole, Jičín, 17. listopadu 109. Projekt se podařilo úspěšně zrealizovat v období 1. 9. 2011 – 28. 2. 2014.
V rámci projektu pedagogové školy vytvořili 2 sady pracovních listů po 36 kusech pro výuku českého jazyka a přírodovědy, 48 sad digitálních učebních materiálů (DUMů), pro jejichž účelné využití a další vytváření zakoupila škola z prostředků projektu potřebnou techniku (interaktivní tabule s příslušným softwarem, dataprojektory, stolní počítače a notebooky s potřebným příslušenstvím).
Dále v rámci projektu došlo k proškolení 28 pedagogických pracovníků pro využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu a v profesním životě, 5 pedagogů se úspěšně zúčastnilo akreditovaných vzdělávacích akcí zaměřených na zavádění inovativních forem a metod výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti, 2 pedagogové absolvovali školení pro úspěšné zavádění inovativních forem a metod výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků a 7 pedagogů se účastnilo školení pro zavádění finančního vzdělávání do výuky ve vazbě na standardy finanční gramotnosti. Z výše uvedených fakt vyplývá, že díky projektu EU peníze školám došlo na naší škole ke zkvalitnění a zefektivnění výuky, a to nejen prostřednictvím technického a materiálního vybavení školy, ale i metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků a následnou tvorbou nových metodických pomůcek a učebních materiálů.

DUMy vytvořené pedagogy v rámci projektu Peníze školám.


Třída pro jazykovou přípravu žáků-cizinců v českém jazyce

Základní škola a mateřská škola 17. listopadu je zařazena mezi školy, které v Královéhradeckém kraji zajišťují bezplatnou přípravu k začleňování žáků-cizinců do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků.

Od září 2015 naše škola s pomocí dotace z rozvojového programu MŠMT „Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí“ zřídila třídu pro jazykovou přípravu žáků-cizinců v českém jazyce. Výuky českého jazyka ve třídě pro jazykovou přípravu se neúčastní jen žáci naší školy, ale i žáci-cizinci z dalších jičínských základních škol a zájem o výuku českého jazyka v nově zřízené třídě pro své žáky-cizince již projevili i ředitelé základních škol na dalších místech okresu Jičín.

Vyhodnocení projektu


Projekt Finanční gramotnost (únor – květen 2014)

Vzhledem k tomu, že finanční gramotnost je nově zařazena v RVP ZV a je povinnou součástí základního vzdělávání, rozhodli jsme se na naší škole uskutečnit projekt Finanční gramotnost.

Celý projekt odstartoval začátkem února. Na 2. stupni bylo vybráno 20 témat vhodných pro zařazení do výuky. Na 1. stupni byla tato nabídka výrazně redukována vzhledem k věku žáků. Podle jednotlivých témat pak učitelé zvážili, do jakých předmětů by je bylo možné zahrnout. Následně byla témata zpracována konkrétními učiteli.

Během března a dubna byla tato témata probrána s ohledem na věk žáků v jednotlivých ročnících 2. stupně během konkrétních předmětů formou výkladu, či zhlédnutím prezentace. Obvykle pak následovala diskuze k tématu a někdy žáci vyplňovali pracovní list, nebo řešili předložené úkoly.

Na 1. stupni se žáci seznámili s tím, jaké máme bankovky a mince v ČR, k čemu slouží, kde je používáme, jaké jsou ochranné prvky na českých bankovkách, dále se dozvěděli o historii a vývoji peněz od pravěku až po vládu prvních Habsburků. Ti starší se pak seznámili s pojmy: obchod, placení a vracení peněz, výplata, dluh, úspora, odměna, kapesné, spoření, platební karta, účet, úvěr, spoření, směnárna, cizí měna, aj.

Kromě těchto aktivit na naší škole ještě žáci 8. a 9. ročníku navštěvovali přednášky o finanční gramotnosti na MOA v Jičíně, kde se seznámili s tématy: Peníze a hotovostní styk, Banky a bezhotovostní platební styk, Hospodaření – úspory…, Trh zboží, Hospodaření státu, Banky a jejich služby, Právní formy podnikání.

V rámci projektu proběhla na naší škole i soutěž o nejhezčí návrh na bankovku. Do soutěže se zapojilo 286 žáků z druhého stupně.
Nejprve jsme se v hodinách výtvarné výchovy na stránkách ČNB prostřednictvím animované prezentace bankovek seznámili s ochrannými prvky bankovek. Dozvěděli jsme se, kolik jich je a kde je na bankovkách najdeme.

Dle svých možností se pak žáci v hodinách výtvarné výchovy snažili vytvořit originální návrh na vlastní bankovku. Ze všech prací bylo vyučujícími výtvarné výchovy vybráno 30 nejhezčích prací, které byly vystaveny v atriu školy. O nejhezčím návrhu nakonec rozhodli hlasováním žáci sami a s rozhodováním pomohli i rodiče na třídních schůzkách. Celkem hlasovalo 317 žáků 5. – 9. tříd a 63 rodičů. Zvítězil návrh Aleny Podzimkové a Lucie Zachovalové ze třídy 8. C, který získal 112 hlasů.

Celý projekt vyvrcholil 9. 5. 2014 projektovým dnem, kdy žáci mohli zúročit získané znalosti v soutěžích připravených pedagogy.


Projekt Žijeme v EU – 2008/2009


CESTIČKA DO ŠKOLY

Ve školním roce 2003/2004 se uskutečnil projekt Cestička do školy, zaměřený na pátrání po původních cestách do škol, zvyklostech jejich užívání a na dokumentaci současného stavu v nynější krajině.

Na naší škole se projektu ujali pan učitel A. Šorejs a paní učitelka Jitka Víchová. Ti kolem sebe shromáždili skupiny žáků, které s nimi pracovaly na vytyčených úkolech. Nakonec celý projekt zaměstnal kolektiv více jak šedesáti lidí. Podařilo se zmapovat čtyři trasy pamětníků, ke kterým patříli např. pan Miloslav Veselý ze Slatin a pan František Kučera z Podůlší.


PROTEKTORAT BÖHMEN UND MÄHREN A MY

Dne 7.února 2005 odstartoval nový školní projekt s názvem Protektorat Böhmen und Mähren a my.

Vznikl na podnět dětí , které přišly za paní učitelkou Jitkou Víchovou s dotazem, zda budou dělat něco podobného jako v loňském roce, kdy pracovaly na projektu Cestička do školy. S pomocí pracovníků Regionálního muzea v Jičíně, pana ředitele Jaromíra Gottlieba, p. Radany Jakubcové a p. Barbory Klipcové přišel na svět projekt nový. Vzhledem ke kulatému výročí osvobození naší vlasati vznikl již zmiňovaný projekt Protektorat Böhmen und Mähren a my. Muzejníci zhotovili badatelské listy a děti se mohly vydat za pamětníky. Badatelské listy odavzdalo 48 dětí. Pět žáků /V. Drbohlavová, M. Gill, K. Víchvoá, M. Vlachová a J.Fikar/ odevzdalo více než jeden badatelský list. Vzpomínky na své dětství sdělilo nakonec více než 50 pamětníků.

V rámci projektu proběhla 18.dubna 2005 obzváště zajímavá beseda s profesorem Robertem Kvačkem. A tak šedesátka dětí se zaujetím skoro dvě hodiny naslouchala vzpomínkám muže, který byl za okupace v jejich věku. Způsob, jak vyprávěl, jak své posluchače vedl od všedností a drobností tehdejšího života, viděného očima malého kluka, k pochopení této částí naší historie, vyvolal u žáků takový zájem, že se jim dvouhodinovka určená k besedě zdála velice krátká.

Vrcholem projektu byla výstava, která probíhala od 12. do 16. května 2005 v přednáškové místnosti jičínského muzea. Upoutala nejen desítky žáků naší školy, ale byla zajímavá i pro veřejnost. Svědčí o tom na pět set spokojených návštěvníků výstavy, která představila celý projekt.

Poděkování za celý projekt a jeho realizaci patří paní učitelce Jitce Víchové, paní učitelce Marcele Bažantové, panu učiteli Rudolfu Koldovskému a panu učiteli Albrechtu Šorejsovi.