Školní jídelna

Vnitřní řád školní výdejny obědů
(vyhláška č.107/2005 o školním stravování, § 2 odst. 3 a 5 )

Školní výdejna vydává stravu dováženou ze Základní školy Jičín, Poděbradova 18.
Ve výdejně se stravují:
Žáci a zaměstnanci Základní školy, Jičín, 17.listopadu 109
Žáci Masarykovy obchodní akademie Jičín, 17.listopadu 220
Žáci Stř.podnikatelské školy Altman Jičín, Na Tobolce 389

Aktuální ceny stravného:
Strávníci 7 – 10 let 27,- Kč
Strávníci 11 – 14 let 29,- Kč
Strávníci 15 a více let 31,- Kč

Přihlášení strávníka:
Strávník se přihlásí ke stravování v kanceláři výdejny, kde vyplní Přihlášku ke stravování a nahlásí způsob úhrady stravného. Zakoupí si zde také kartu nebo bezkontaktní čip ( stává se jeho majetkem), který slouží k výdeji stravy, odhlašování, přihlašování a výběru obědů na objednávkovém boxu.
Cena karty: 30,- Kč
Cena čipu: 115,- Kč

Internetové objednávání stravy

  • strávníkovi bude přiděleno uživatelské jméno a heslo (v kanceláři šk.jídelny)
  • po přihlášení na www.strava.cz si může stravu přihlásit, odhlásit i změnit

Platba stravného:

Inkasem z účtu:
– po zřízení souhlasu s inkasem si jídelna inkasuje stravné k 15.běžného měsíce na měsíc následující. Inkasuje se částka snížená o aktuální přeplatek. Poslední inkaso ve šk.roce je k 15.5. Vyúčtování přeplatků za červen se provádí v červenci, převodem na účet. Podklady pro zřízení inkasa si strávník vyzvedne v kanceláři výdejny nebo si formulář stahněte zde.

Poštovní poukázkou:
– posledních 5 pracovních dnů v měsíci si strávník vyzvedne v kanceláři výdejny pošt.poukázku (sníženou o akt.přeplatek) na následující měsíc. Doklad o úhradě předloží do konce měsíce v kanceláři výdejny a poté bude přihlášen ke stravě.

Odhlašování obědů:

  • osobně v kanceláři výdejny
  • telefonicky : 493531704
  • e-mailem : jidelna@zsjednicka.cz
  • na objednávkovém boxu umístěném na chodbě před výdejnou

Odhlašování obědů v době nemoci žáka:
První den nemoci mají rodiče možnost si oběd vyzvednout a na další dny předpokládané nepřítomnosti musí stravu odhlásit (§ 4 odst.9 vyhl.č.107/2005 Sb., o školním stravování).

Uzávěrka odhlášek a změn objednávek na následující den je do 12,30 hod.
Při náhlém onemocnění žáka bude přijata odhláška do 7,30 hod.daného dne.

Organizace provozu výdejny:
Provozní doba kanceláře : 7,00 – 15,00 hodin
Provozní doba kanceláře pro veřejnost: 7,15 – 8,30 10,00 – 15,00 hodin
Výdej obědů do jídlonosičů (1.den nemoci): 11,30 – 11,35 hodin
Výdej obědů: 11,30 – 14,00 hodin

Organizace výdeje obědů:
Vstup do šk.výdejny pro žáky je dovolen v doprovodu pedagogů v době od 11,45 do 14,15 hodin. Žáci mají určený prostor k odložení tašek a svršků. Po dobu výdeje obědů pro žáky je přítomen pedagogický dohled.
Strávník si vezme tác, příbor a po přiložení čipu (karty) mu je u výdejního pultu vydán oběd.
Na konci výdejního pultu si natočí připravený nápoj. Po konzumaci oběda odnese použité nádobí k okénku k tomu určenému. Strava je určena ke konzumaci ve výdejně, odnést si strávník může pouze zabalený doplněk (dezert,sušenku) a ovoce. Mimořádný úklid během výdeje (rozbité nádobí) zajišťují kuchařky, které myjí nádobí. Úraz nebo nevolnost žáků ve výdejně hlásí strávníci dohlížejícímu pedagogovi.

Seznámení s vnitřním řádem výdejny:

  • provozní řád obdrží strávník při přihlášení ke stravování
  • vyvěšen na nástěnce před výdejnou
  • na webových stránkách školy
  • seznámení s Vnitřním řádem výdejny potvrdí strávník / zákonný zástupce žáka svým podpisem na Přihlášce ke stravování