Akce školy

informace:
Plavecký výcvik

Na 1. stupni žáci absolvují výcvik plavání, dopravní výchovy a týdenní školu v přírodě. V rámci výuky navštěvují žáci knihovnu a divadelní představení. Pro rodiče budoucích prvňáčků pořádáme každoročně dny otevřených dveří.

Tradičně organizujeme pro žáky 6. ročníků seznamovací kurz a ekologický kurz, pro 7. ročníky lyžařský výcvikový kurs, žákům 8. tříd nabízíme cyklistický kurz a v 9. ročníku se žáci účastní vodáckého kurzu na raftech.

Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Zařazované formy projektů jsou: ročníkové (krátkodobé, celoroční) a celoškolní (taktéž krátkodobé i celoroční). Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků. Navazujeme na úspěšné projekty z minulých let, uskutečněné ve spolupráci s Muzeem ,popř. jinými institucemi- např. Cestička do školy, Protektorat Böhmen und Mähren & my, Mozart, Valdštejn aj. Tradičně pořádáme pěveckou soutěž Slavíček, ekologický Den Země, Den s lesníkem, tematicky zaměřené exkurze, jazykové vzdělávací pobyty. Žáci se účastní olympiád, sportovních a dovednostních soutěží.

Spolupracujeme s regionálním muzeem, městskou knihovnou, K- klubem, úřadem práce, Policií ČR, církvemi a jinými institucemi. Všechny volnočasové aktivity vedou žáky k smysluplnému využití volného času a jsou součástí protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů. Aktuální nabídka kroužků je zveřejňována na webových stránkách školy a pro žáky je vyvěšena na informační tabuli ve škole.

Rodiče jsou o dění ve škole informováni prostřednictvím žákovských knížek, na pravidelných schůzkách a konzultacích, kde mají také možnost vyjádřit své připomínky, nápady a podněty. V případě potřeby je možno sjednat individuální konzultace kdykoli v průběhu školního roku. Pravidelné konzultační hodiny nabízí také výchovná poradkyně (viz žákovská knížka nebo webové stránky).

Všední školní život mohou zájemci z řad rodičů či budoucích žáků vidět během Dne otevřených dveří.