Realizované projekty

Projekt Cizí jazyky pro život

V roce 2015 se Základní škola 17. listopadu zapojila do projektu „Cizí jazyky pro život“ organizovaného Národním institutem dalšího vzdělávání (NIDV), díky kterému u nás od února do června zcela zdarma (evropská dotace) na plný úvazek působil rodilý mluvčí anglického jazyka Ir Stephen Ledwith. Působení irského kolegy v naší škole bylo velkým obohacením nejen hodin anglického jazyka ale i dalších předmětů.

Díky projektu si naši žáci mohli vyzkoušet své komunikační schopnosti a dovednosti s někým, kdo nerozuměl jejich rodnému jazyku. Počátečního ostychu se žáci zbavili poměrně rychle. Na hodiny se Stephem se těšili, oceňovali možnost procvičit si nejen svou slovní zásobu s někým novým, ale také trénovat porozumění mluvené řeči, či získat zajímavé informace o životě v Irsku. Steph Ledwith asistoval ve všech skupinách anglického jazyka. Kromě toho vyučoval v některých třídách tzv. metodou CLIL, která znamená propojení angličtiny s ostatními vyučovacími předměty. Žáci si tak zpříjemnili angličtinou již hodiny výtvarné výchovy nebo zeměpisu. Tento projekt byl pro naše žáky velice přínosný a budeme se i nadále snažit vytvářet pro naše žáky podobné situace, kdy budou moci zdokonalovat své znalosti cizího jazyka.

A ještě krátké představení našeho zahraničního kolegy:

Stephe, mohl byste nám krátce o sobě něco říci?

Jistě. Narodil jsem se a vyrostl v Irsku. Bydlím na východním pobřeží u města Drogheda. Po střední škole jsem vystudoval obor Multimedia na National University of Ireland v Maynooth.

Proč jste se rozhodl jít učit angličtinu do České republiky?

O projektu realizovaným NIDV jsem se dozvěděl od své kamarádky, která působí v Pardubicích. Myšlenka vyzkoušet něco nového se mi líbila a viděl jsem v tom příležitost vycestovat a poznat Českou republiku z jiného úhlu než jako pouhý turista.

Mohl jste si vybrat místo svého působení?

Mohl jsem si vybrat mezi Jičínem a Hradcem Králové, kde bych ale působil střídavě na dvou školách. Rozhodnout se pro Jičín, bylo tedy velmi snadné. I velikost města hrála velkou roli. Na Jičíně mi imponovalo, že je to malé město s hezkým historickým centrem.

Už jste někdy dříve učil, nebo je to Vaše první pedagogická zkušenost?

Stát před třídou jako učitel byla pro mě úplně nová zkušenost. Pocházím z učitelské rodiny, oba mí rodiče jsou učitelé. Ale jak náročné povolání to je, jsem si začal uvědomovat až teď.

Jak svou práci hodnotíte, jaký z ní máte pocit?

Musím přiznat, že během prvních dnů jsem byl velmi nervózní. Hodně mi pomáhala vstřícnost a pomoc ostatních kolegů na škole. Myslím, že díky jejich ochotě a vřelému přijetí jsem se přizpůsobil chodu školy velmi rychle. Práce s dětmi je naplňující, i když velmi náročná. Cítím ale, že se mám stále v čem zdokonalovat.

Jak jste si oblíbil život v Jičíně?

Jičín a jeho atmosféra mě doslova fascinují. Je to velmi krásné a klidné město. Nemohu nezmínit, že mě velmi mile překvapilo velké množství malých obchodů na lukrativních místech města. Skutečnost, že v Jičíně nemáte žádný z velkých řetězců fastfoodů, považuji za záviděníhodnou. Jičín je obklopen nádhernou krajinou. Prachovské skály, zřícenina hradu Kumburk či kopec Zebín jsou místa, která mají své nezapomenutelné kouzlo.

Co děláte ve svém volném čase?

Čtu knížky, chodím si rád zaběhat, o víkendu poznávám okolí Jičína. Občas se sejdu s místní hudební kapelou, kde hraju na bubny. Párkrát jsem se sešel s ostatními rodilými mluvčími, kteří zde také vyučují angličtinu. Též se snažím zdokonalovat v češtině, ale zatím ovládám jen pár základních frází.


Projekt Škola na dotek v Královéhradeckém kraji

Škola na dotek_LOGO

Základní škola 17. listopadu se v letech 2014 – 2015  jako jediná v Jičíně zapojila  do projektu „Škola na dotek v Královéhradeckém kraji“, díky kterému jsme zcela zdarma (evropská dotace) získali 20 tabletů za 265.000 Kč, rozši­řující WiFi vybavení za 40.000 korun a sérii školení pro pedagogy na využívání dotykových zaří­zení, kterých se zúčastnili všichni učitelé školy.


Projekt EU peníze školám

Cílem projektu EU peníze školám (reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2942) bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na Základní škole a mateřské škole, Jičín, 17. listopadu 109. Projekt se podařilo úspěšně zrealizovat v období 1. 9. 2011 – 28. 2. 2014.
V rámci projektu pedagogové školy vytvořili 2 sady pracovních listů po 36 kusech pro výuku českého jazyka a přírodovědy, 48 sad digitálních učebních materiálů (DUMů), pro jejichž účelné využití a další vytváření zakoupila škola z prostředků projektu potřebnou techniku (interaktivní tabule s příslušným softwarem, dataprojektory, stolní počítače a notebooky s potřebným příslušenstvím).
Dále v rámci projektu došlo k proškolení 28 pedagogických pracovníků pro využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu a v profesním životě, 5 pedagogů se úspěšně zúčastnilo akreditovaných vzdělávacích akcí zaměřených na zavádění inovativních forem a metod výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti, 2 pedagogové absolvovali školení pro úspěšné zavádění inovativních forem a metod výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků a 7 pedagogů se účastnilo školení pro zavádění finančního vzdělávání do výuky ve vazbě na standardy finanční gramotnosti. Z výše uvedených fakt vyplývá, že díky projektu EU peníze školám došlo na naší škole ke zkvalitnění a zefektivnění výuky, a to nejen prostřednictvím technického a materiálního vybavení školy, ale i metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků a následnou tvorbou nových metodických pomůcek a učebních materiálů.

DUMy vytvořené pedagogy v rámci projektu Peníze školám.


Třída pro jazykovou přípravu žáků-cizinců v českém jazyce

Základní škola a mateřská škola 17. listopadu je zařazena mezi školy, které v Královéhradeckém kraji zajišťují bezplatnou přípravu k začleňování žáků-cizinců do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků.

Od září 2015 naše škola s pomocí dotace z rozvojového programu MŠMT „Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí“ zřídila třídu pro jazykovou přípravu žáků-cizinců v českém jazyce. Výuky českého jazyka ve třídě pro jazykovou přípravu se neúčastní jen žáci naší školy, ale i žáci-cizinci z dalších jičínských základních škol a zájem o výuku českého jazyka v nově zřízené třídě pro své žáky-cizince již projevili i ředitelé základních škol na dalších místech okresu Jičín.

Vyhodnocení projektu


Projekt Finanční gramotnost (únor – květen 2014)

Vzhledem k tomu, že finanční gramotnost je nově zařazena v RVP ZV a je povinnou součástí základního vzdělávání, rozhodli jsme se na naší škole uskutečnit projekt Finanční gramotnost.

Celý projekt odstartoval začátkem února. Na 2. stupni bylo vybráno 20 témat vhodných pro zařazení do výuky. Na 1. stupni byla tato nabídka výrazně redukována vzhledem k věku žáků. Podle jednotlivých témat pak učitelé zvážili, do jakých předmětů by je bylo možné zahrnout. Následně byla témata zpracována konkrétními učiteli.

Během března a dubna byla tato témata probrána s ohledem na věk žáků v jednotlivých ročnících 2. stupně během konkrétních předmětů formou výkladu, či zhlédnutím prezentace. Obvykle pak následovala diskuze k tématu a někdy žáci vyplňovali pracovní list, nebo řešili předložené úkoly.

Na 1. stupni se žáci seznámili s tím, jaké máme bankovky a mince v ČR, k čemu slouží, kde je používáme, jaké jsou ochranné prvky na českých bankovkách, dále se dozvěděli o historii a vývoji peněz od pravěku až po vládu prvních Habsburků. Ti starší se pak seznámili s pojmy: obchod, placení a vracení peněz, výplata, dluh, úspora, odměna, kapesné, spoření, platební karta, účet, úvěr, spoření, směnárna, cizí měna, aj.

Kromě těchto aktivit na naší škole ještě žáci 8. a 9. ročníku navštěvovali přednášky o finanční gramotnosti na MOA v Jičíně, kde se seznámili s tématy: Peníze a hotovostní styk, Banky a bezhotovostní platební styk, Hospodaření – úspory…, Trh zboží, Hospodaření státu, Banky a jejich služby, Právní formy podnikání.

V rámci projektu proběhla na naší škole i soutěž o nejhezčí návrh na bankovku. Do soutěže se zapojilo 286 žáků z druhého stupně.
Nejprve jsme se v hodinách výtvarné výchovy na stránkách ČNB prostřednictvím animované prezentace bankovek seznámili s ochrannými prvky bankovek. Dozvěděli jsme se, kolik jich je a kde je na bankovkách najdeme.

Dle svých možností se pak žáci v hodinách výtvarné výchovy snažili vytvořit originální návrh na vlastní bankovku. Ze všech prací bylo vyučujícími výtvarné výchovy vybráno 30 nejhezčích prací, které byly vystaveny v atriu školy. O nejhezčím návrhu nakonec rozhodli hlasováním žáci sami a s rozhodováním pomohli i rodiče na třídních schůzkách. Celkem hlasovalo 317 žáků 5. – 9. tříd a 63 rodičů. Zvítězil návrh Aleny Podzimkové a Lucie Zachovalové ze třídy 8. C, který získal 112 hlasů.

Celý projekt vyvrcholil 9. 5. 2014 projektovým dnem, kdy žáci mohli zúročit získané znalosti v soutěžích připravených pedagogy.


Projekt Žijeme v EU – 2008/2009


CESTIČKA DO ŠKOLY

Ve školním roce 2003/2004 se uskutečnil projekt Cestička do školy, zaměřený na pátrání po původních cestách do škol, zvyklostech jejich užívání a na dokumentaci současného stavu v nynější krajině.

Na naší škole se projektu ujali pan učitel A. Šorejs a paní učitelka Jitka Víchová. Ti kolem sebe shromáždili skupiny žáků, které s nimi pracovaly na vytyčených úkolech. Nakonec celý projekt zaměstnal kolektiv více jak šedesáti lidí. Podařilo se zmapovat čtyři trasy pamětníků, ke kterým patříli např. pan Miloslav Veselý ze Slatin a pan František Kučera z Podůlší.


PROTEKTORAT BÖHMEN UND MÄHREN A MY

Dne 7.února 2005 odstartoval nový školní projekt s názvem Protektorat Böhmen und Mähren a my.

Vznikl na podnět dětí , které přišly za paní učitelkou Jitkou Víchovou s dotazem, zda budou dělat něco podobného jako v loňském roce, kdy pracovaly na projektu Cestička do školy. S pomocí pracovníků Regionálního muzea v Jičíně, pana ředitele Jaromíra Gottlieba, p. Radany Jakubcové a p. Barbory Klipcové přišel na svět projekt nový. Vzhledem ke kulatému výročí osvobození naší vlasati vznikl již zmiňovaný projekt Protektorat Böhmen und Mähren a my. Muzejníci zhotovili badatelské listy a děti se mohly vydat za pamětníky. Badatelské listy odavzdalo 48 dětí. Pět žáků /V. Drbohlavová, M. Gill, K. Víchvoá, M. Vlachová a J.Fikar/ odevzdalo více než jeden badatelský list. Vzpomínky na své dětství sdělilo nakonec více než 50 pamětníků.

V rámci projektu proběhla 18.dubna 2005 obzváště zajímavá beseda s profesorem Robertem Kvačkem. A tak šedesátka dětí se zaujetím skoro dvě hodiny naslouchala vzpomínkám muže, který byl za okupace v jejich věku. Způsob, jak vyprávěl, jak své posluchače vedl od všedností a drobností tehdejšího života, viděného očima malého kluka, k pochopení této částí naší historie, vyvolal u žáků takový zájem, že se jim dvouhodinovka určená k besedě zdála velice krátká.

Vrcholem projektu byla výstava, která probíhala od 12. do 16. května 2005 v přednáškové místnosti jičínského muzea. Upoutala nejen desítky žáků naší školy, ale byla zajímavá i pro veřejnost. Svědčí o tom na pět set spokojených návštěvníků výstavy, která představila celý projekt.

Poděkování za celý projekt a jeho realizaci patří paní učitelce Jitce Víchové, paní učitelce Marcele Bažantové, panu učiteli Rudolfu Koldovskému a panu učiteli Albrechtu Šorejsovi.