Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

ŠPP zajišťuje specializované pedagogické činnosti na základě novely zákona č. 82/2015 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 72/ Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků s SVP a žáků nadaných a mimořádně nadaných.

Školní poradenské pracoviště tvoří:

PaedDr. Ivan Truhlička – ředitel školy

Mgr. Vladislava Štampochová – zástupce ředitele školy (2. stupeň)

Mgr. Ladislava Truhličková – zástupce ředitele školy (1. stupeň)

Mgr. Klára Dvořáková – výchovný poradce (2. stupeň)

Mail: dvorakova@jednicka.cz

Úřední hodiny: úterý 14.00 – 15.00 hodin

Mgr. Tamara Vonková – výchovný poradce (1. stupeň)

Mail: vonkova@jednicka.cz

Úřední hodiny: středa 13.30 – 14.15 hodin

Mgr. Drahomíra Kocourková – školní metodik prevence

Mail: kocourkovad@jednicka.cz

Úřední hodiny: pondělí 14.30 – 15.30

Telefony kancelář: 493 533 133, 735 161 288, 735 161 289

Úkoly ŠPP:

 • budování příznivého klimatu školy
 • kariérové poradenství
 • průběžné informování žáků o dalších možnostech jejich studia
 • prevence sociálně patologických jevů
 • monitorování sociálně patologických jevů
 • včasná intervence v případě řešení výchovných problémů
 • práce s kolektivy žáků
 • poskytování přímé pomoci žákům s rizikem nebo projevy sociálně patologických jevů
 • poradenská pomoc a činnost zákonným zástupcům
 • pomoc při integraci a inkluzi žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • metodická pomoc učitelům vytvářejícím PLPP
 • podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků