Plán výchovného poradce 1. a 2. stupeň

Září

 1. Nástěnka k volbě povolání – přehled škol s talentovými zkouškami
 2. Zapsání úředních hodin výchovného poradce – na nástěnku a na webové stránky
 3. Seznamy vycházejících žáků – 7. a 8.r
 4. Aktualizace žáků se SVP
 5. Připravit IVP s třídními učiteli, asistenty a vyučujícími pro integrované (event. inkludované) žáky se SVP
 6. Spolupráce s Úřadem práce – pokud se nestihlo v červnu (volba povolání)
 7. Kontrola seznamu žáků se SVP s PPP
 8. Zahájení PI

Říjen

 1. Upozorňovat žáky 8. a 9. ročníků na důležitost prospěchu (přijímací zkoušky)
 2. Atlasy škol – příručka SŠ Královéhradeckého a Libereckého kraje
 3. Nástěnka – info- Dny otevřených dveří na SŠ
 4. Kontrola IVP s PPP
 5. Návštěva burzy SŠ v kulturním domě
 6. Prezentace středních škol – dle zájmu SŠ

Listopad

 1. Doplnění dnů otevřených dveří na nástěnku, sledování informací na webových stránkách
 2. Přihlášky na SŠ s talentovými zkouškami – k 30.11.
 3. Po pedagogické radě – promluvit s vycházejícími žáky, co mají problémy v prospěchu a v chování
 4. Třídní schůzky – info rodičům – Dny otevřených dveří, přijímací zkoušky, pohovory, termíny
 5. Schůzka výchovných poradců
 6. Seznam žáků se SVP, PO do PPP

Prosinec

 1. Průzkum zájmů žáků o SŠ a SOU
 2. Rozdat přihlášky na SŠ, vyplnění nanečisto, 1. a 2. místo
 3. Kontrola plnění IVP
 4. Zjistit zájemce o 6-leté studium na LG

Leden

 1. Zajistit účast žáků na talentových zkouškách
 2. Pohovory s žáky a rodiči ještě nerozhodnutými o výběru SŠ (spolupráce s ÚP)
 3. Pololetní pedagogická rada – zkontrolovat prospěch chování problémových žáků a žáků se SVP
 4. Individuálně doporučovat žákům 9.r. návštěvu SŠ a SOU
 5. Svolání schůzky rodičů vycházejících žáků, předání Zápisových lístků a vysvětlení vyplnění lístku a přihlášek na přijímací zkoušky

Únor

 1. Vyplnění přihlášek na SŠ
 2. Besedy se zástupci SŠ – dle nabídky SŠ
 3. Upozornit žáky na termín 1.3. – odevzdání přihlášek na SŠ

Březen

 1. Řešení výchovných problémů
 2. Přípravné testy na přijímací zkoušky
 3. Pomoc žákům s vyhledáváním informací na webových stránkách SŠ

Duben

 1. Přijímací zkoušky, pomoc rodičům v odvolacím řízení, nabídky 2. kol a pomoc při vyplňování Zápisových lístků
 2. Zaslat přehled žáků se SVP do PPP

Květen

 1. Přijímací zkoušky – tam, kde je 2. kolo
 2. Přehled přijatých žáků na SŠ
 3. Vyhodnocení vhodnosti speciálního vzdělávání – s PPP

Červen

 1. Besedy se žáky 8.r. – profesní orientace – Úřad práce
 2. Řešení výchovných problémů žáků, propadající, opravné zkoušky, snížené známky z chování po pedagogické radě
 3. Objednání Zápisových lístků na příští školní rok
 4. Konzultace s pracovnicemi PPP Jičín o úspěšnosti integrovaných a inkludovaných žáků
 5. Na závěrečné pedagogické radě zhodnotit výsledky reedukace, individualizace, IVP, PLPP, PI