Domácí projekty

Maják – síť kolegiální podpory

Maják_LOGO

Základní škola 17. listopadu patří mezi 14 škol z celé republiky, které od školního roku 2016/2017 spolupracují na evropském projektu „Maják – síť kolegiální podpory“.

Podstatou projektu je vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která podporují pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce přírodopisu, fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o badatelsky orientovanou výuku. Základem činnosti center kolegiální podpory je pořádání tzv. projektových odpolední – která peda­gogům a žákům plně organizovaných i málotřídních základních škol nabízejí provádění různých prak­tických experimentů.

V nové učebně chemie Základní školy 17. listopadu si mohou pedagogové z Jičínska sami, či se svými žáky vyzkoušet pokusy se:

1) Školním měřicím systémem americké společnosti PASCO, která již 50 let vyvíjí moderní vzdělá­vací pomůcky zaměřené na aktivní zapojení žáků při objevování zákonitostí přírody. Jednoduše řečeno – s pomocí stavebnice, která se skládá z různých bezdrátových senzorů, lze s pomocí speciálního soft­waru snadno a přesně měřit nejrůznější chemické a fyzikální veličiny.

2) Výukovou stavebnicí iTRIANGLE pro konstruování úloh z oblasti pohybu těles, mechaniky, hyd-rostatiky, optiky, zvuku, světla, elektromagnetismu, přeměny energie i živé a neživé přírody. Součástí stavebnic jsou servomotorky, dynamo, set pro konstruování elektrických obvodů, solární panely, pali­vový článek, a mnoho dalších užitečných dílů pro rozvoj kreativity, konstruování a tvorbu modelů pro porozumění výuce ve fyzice, chemii, přírodovědě i v matematice.

3) Experimentální stavebnicí LEGO MINDSTORMS, která umožňuje vytvořit a ovládat vlastní ro­botické LEGO tvory, vozidla, stroje a nejrůznější vynálezy. Kombinací prvků LEGO s programovatel­nými kostkami, motory a senzory, může každý svým výtvorům umožnit chodit, mluvit, manipulovat s předměty, myslet a dělat téměř cokoliv, co si jen lze představit.

4) 3D tiskárnou a 3D skenerem umožňujícími „tisknutí“ trojrozměrných předmětů.

Podle stanovených pravidel získala Základní škola 17. listopadu  ZCELA ZDARMA 3 sady senzorů typu Pasco Senzorium pro experimentální výuku v oblasti přírodních věd, 5 výukových stavebnic iTri­angle, 5 robotů typu Lego Mindstorms pro rozvoj konstruování a základů programování, 3D tiskárnu, 3D skener, interaktivní projektor a 3 ovládací note­booky. Uvedenou techniku bude naše škola využívat nejen pro potřeby projektu Maják, ale i v rámci běžné výuky. Projekt se rozběhl 1. 1. 2017 a bude trvat 36 měsíců.


Rozvoj kompetencí pedagogů ZŠ 17.listopadu, Jičín

Šablony_LOGO

V září 2017 získala Základní škola 17. listopadu dotaci ve výši 283.920 Kč v rámci Operačního programu Vý­zkum, vývoj a vzdělávání ve výzvě pro podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – tzv. šablony. Projekt s názvem „Rozvoj kompetencí pedagogů ZŠ 17. listopadu, Jičín“ má podpořit pro­fesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání v oblasti tzv. inkluze a čtenářské gramotnosti. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělá­vacího programu DVPP akreditovaného v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.