100 LET REPUBLIKY

Také naše škola se zapojuje do oslav 100letého výročí vzniku republiky. Prvním krokem našeho dlouhodobého projektu byly akce k výročí událostí roku 1968 (uctění památky na Letné, čtení příběhů a panel se soutěží), dále výzdoba oken a chodeb školy a také účast 8. a 9. tříd na přednášce s lektorkou Danou Šimkovou. Během celého roku si budeme připomínat významné osobnosti a události naší stoleté historie.

Každý měsíc bude tematicky zaměřen. V říjnu oslavíme výročí projektovým dnem, kdy se utkáme nejen ve znalostech, ale budeme soutěžit o nejlepší vlajku. V listopadu budeme besedovat o legionářích, prosinec „provoní“ recepty 1. republiky. V lednu vyvrcholí výtvarná soutěž o nejlepší známky a plakáty. Měsíce únor a březen nám připomenou naše prezidenty a klíčové okamžiky století. V dubnu protáhneme těla při školní spartakiádě nebo sletu. Celý projekt vyvrcholí v květnu anketou o největší osobnost století a dějepisnou soutěží.

(Jir)

 

Rok 1968 ve výuce dějepisu

První hodiny dějepisu v novém školním roce věnovali vyučující událostem roku 1968. Připomněli 50. výročí vpádu okupačních vojsk na území Československa a tragickou smrt dvou jičínských občanů.

Zájem dětí o listy s jednoduchými otázkami byl velký. Na jejich zodpovězení mají 14 dní. Informace mohou hledat i na panelu v atriu školy. Ve čtvrtek 6. září se vydali deváťáci na Letnou – místo činu, kde opilý polský voják zastřelil Jaroslava Veselého a Zdenku Klimešovou. K pomníku položili květiny. Zážitek jedné třídy byl umocněn nečekanou přítomností pana Klimeše v doprovodu starosty a zástupce města Jičína.

(Ví)

Vyhodnocení dějepisné soutěže

K padesátému výročí okupace naší země jsme pro žáky a žákyně druhého stupně připravili otázky, na které hledali odpovědi i na panelu v atriu školy.
Otázky se týkaly také událostí v Jičíně a blízkém okolí.

Ve stanoveném termínu odevzdalo své práce celkem 38 dětí. Nejpilnější byli šesťáci. Zklamali deváťáci, kteří 6. září pokládali květiny k pomníčku na Letné. Ve čtvrtek 20. září proběhlo vyhodnocení soutěže. Pochvalu a drobnou odměnu obdrželi všichni účastníci. Zvláštní cenu získalo pět dětí ze všech ročníků. Jejich práce budou vystaveny v atriu.

(Ví)

Projekt 100 let republiky – Srpen 1968 očima pamětníků

O prázdninách uplynulo již 50 let od „bratrské pomoci“ vojsk Varšavské smlouvy, od obsazení Československa a ukončení nadějného období svobody, tzv. Pražského jara. O těchto událostech jsme si připravili prezentace (jejich základem byla vyprávění pamětníků) a v jednotlivých třídách druhého stupně jsme je postupně přednesli. Všechny prezentace vystavíme na nástěnce v atriu, aby si je spolužáci mohli ještě jednou připomenout.

(Rol)

Přednáška k 100. výročí vzniku Československa

Ve čtvrtek 27. září do naší školy přijela lektorka Bc. Dana Šimková s přednáškou na téma „Založení Republiky“. Nejprve si ji poslechli žáci a žákyně devátého ročníku, poté i osmáci.

K překvapení všech začala své vyprávění Marií Terezií a jejími reformami. Zmínila syny Josefa II. a Leopolda II., francouzskou revoluci a Napoleona. Zazněla Marseillaisa. Pokračovala líčením situace našeho národa v 19. století.

Velkou pozornost věnovala období národního obrození a významu divadlu.

Dojemná byla ukázka ze hry Fidlovačka s poslechem dvou slok písně Kde domov můj. Následovalo vyprávění o Národním divadle a zmínka o úspěších Čechů v oblasti vědy a techniky. Přednáška pokračovala první světovou válkou a rozpadem Rakouska – Uherska. Ocenila zásluhy T. G. Masaryka a legionářů na vzniku samostatného státu. Seznámila děti se státními symboly a s počátky existence republiky.

Na závěr školáci zazpívali českou hymnu, zvládli i druhou sloku písně. Snad alespoň někteří v tuto chvíli byli pyšní na své předky i na svou příslušnost k českému národu. Cílem přednášky tak nebyly jen nové poznatky.

Přednáškou jsme zahájili celoroční projekt, během kterého si budeme připomínat události uplynulého století.

(Ví)

Osmičky 20.století v dějinách Jičína

V říjnu několik tříd druhého stupně navštívilo muzeum a absolvovalo komentovanou prohlídku výstavy „Osmičky 20. století v dějinách Jičína“.

Sama autorka výstavy, paní Hana Fajstauerová, poutavě vyprávěla o událostech v Jičíně ve zlomových letech 1918, 1938, 1948 a 1968. Žáci a žákyně si zaznamenávali informace do pracovních listů. Prohlédli si dobové fotografie, písemnosti a trojrozměrné předměty. Deváťáci ještě před návštěvou muzea o hodině výtvarné výchovy vytvořili k osmičkovým rokům koláže.

(Ví)

Oslava 100 let republiky

V pátek 26. října žáci a žákyně druhého stupně v rámci celoročního projektu k stému výročí vzniku samostatného československého státu plnili úkoly na dvanácti stanovištích.

Soutěžilo se ve skupinách po ročnících. Soutěžím předcházela rozhlasová relace a shromáždění v hale tělocvičny, kde proběhlo zahájení a zazněla také česká hymna.

Měli jsme radost, když jsme viděli, s jakým nasazením školáci přistupovali k úkolům. Všichni asi chtěli zvítězit, o čemž svědčily vyrovnané výkony. Vědomostní kvízy střídaly praktické činnosti, zdokonalovala se i čtenářská gramotnost a angličtina. Důležitá byla týmová práce. Témata byla rozmanitá, např. státní symboly, významné události a osobnosti, naši prezidenti, milníky průmyslu, sportovní úspěchy, významná místa naší země aj.

Čekání na výsledky si žáci a žákyně zkrátili fotografováním. Jednotlivé třídy na pokyn žákovského parlamentu přišly v barvách trikolóry a vytvořily na ploše haly naši vlajku a stovku.

Na závěr dne byli oceněni členové vítězných skupin z 6. C, 7. C a 8. A. Diplomy získaly také skupiny na druhých a třetích místech. Pochváleni byli všichni účastníci. Poděkování patří kantorům za přípravu akce a deváťákům za pomoc na stanovištích. Byla to zdařilá oslava významného výročí naší země.

(Ví)

Osobnosti naší historie – soutěž

Součástí projektového dne ke stému výročí vzniku Československa bylo vyhodnocení soutěže „Poznej osobnosti naší historie“.  Úkolem řešitelů bylo spojit fotografie významných Čechů minulosti s jejich jmény. Žáci mohli využít nápovědy umístěné na panelu v atriu školy. Škoda jen, že se do soutěže zapojilo pouze 12 žáků a žákyň 2. stupně.  Největší zastoupení mezi řešiteli měly děti ze 7.  ročníku, kterých soutěžilo celkem 7. Všichni účastníci této soutěže byli na závěr projektového dne odměněni drobnými cenami.

(Jir)

Den válečných veteránů

V neděli 11. listopadu uplynulo 100 let od konce první světové války. O jejím průběhu a zejména o účasti Čechů ve válce informujeme na panelu v atriu.

Žáci a žákyně vyslechli rozhlasovou relaci.

11. listopad jako Den válečných veteránů se v České republice připomíná od roku 2001. Letos vláda navrhla uctít padlé v první světové válce rozezněním zvonů a sirén. Jejich symbolem je květ vlčího máku, který si lidé připevňují na oděv. Osmáci a deváťáci se seznámili s básní Na flanderských polích. Požádali jsme děti, aby přinesly fotografie pomníků obětem války z místa bydliště s cílem uspořádat výstavku. Plánovaná beseda se členy Československé obce legionářské se na jejich přání přesouvá z listopadu na začátek roku 2019.

(Ví)

Parlament peče cukroví

Ve středu 19. 12. 2018 se sešli žáci žákovského parlamentu, aby zkusili sami upéct vánoční cukroví. A tak se během chvíle linula po škole vůně vanilkových rohlíčků, lineckého cukroví či perníčků. Také se inspirovali oblíbenými prvorepublikovými recepty. Největší úspěch mělo Masarykovo cukroví s lahodnými lískovými oříšky.

(Spl, Ha)

Pokračujeme v projektu 100 let republiky

V průběhu měsíce ledna proběhla další z naplánovaných akcí školního projektu. Během hodin výtvarné výchovy měli žáci 6. – 9. tříd za úkol vytvořit návrh na známku. Známka měla obsahovat všechny náležitosti, které k ní patří (místo vydání, hodnotu, …). Žáci 9. ročníků mohli také navrhovat předlohu na plakát. Nejoriginálnější návrhy jsou vystaveny v atriu školy a za nejlepší práce z návrhů na známky byli oceněni V.Hanyšová ze 7. B, K. Tobolková z 9. A a M. Mráček ze 6. C.
Nejhezčí plakáty vytvořily A. Benešová z 9. A, K. Štěpová a A. Kouklová z 9. C.

(Ji)

Vyhlášení výsledků únorové části projektu 100 let republiky

Ve čtvrtek 28. února jsme ukončili  další část našeho ročního projektu. Tentokrát část únorovou, která se týkala klíčových okamžiků 20. století. Všichni účastníci byli odměněni drobnými cenami a téměř všichni vyplnili v pracovním listu správné odpovědi. Otázky se týkaly nejen událostí v daných letech, ale děti i podle fotografií poznávaly naše minulé prezidenty. Všem zúčastněným děkujeme, nejlepším blahopřejeme a můžete se těšit na další (tentokrát  březnovou) soutěž.
(Dv)

 

NAŠI PREZIDENTI

Dne 7. března 2019 jsme si v rozhlasové relaci připomněli výročí narození prvního československého prezidenta T. G. Masaryka a zahájili další část celoročního projektu k stému výročí vzniku samostatného Československa.

Na panelu v atriu žáci a žákyně mohli zjišťovat informace o prezidentech naší země, aby se pak v posledním březnovém týdnu utkali v soutěži „Naši prezidenti“. Každá třída druhého stupně vyslala do soutěže dvojici, která musela prokázat nejen znalosti, ale i dovednosti.

V pátek 29. března proběhlo vyhodnocení soutěže. V kategorii šestých a sedmých tříd zvítězila dvojice ze 7. B. Jako druhá se umístila dvojice ze 7. C a třetí místo obsadila dvojice z 6. C. V kategorii osmých a devátých tříd si nejlépe vedly dvojice z 9. C, 8. B a 9. B.

Všichni účastníci soutěže si zaslouží pochvalu za reprezentaci svých tříd. Dvojice na stupních vítězů obdržely věcné ceny.

(Ví)

Sportovní akce projektu 100 let republiky

V rámci našeho celoročního projektu jsme se v měsíci dubnu zaměřili na sport. Připomněli jsme si, že součástí naší historie byly i sokolské slety, které byly v období let 1955 – 1985 nahrazeny spartakiádami. Tři dívčí skupiny ze 7. A, 7. B a 8. A si připravily pod vedením svých tělocvikářů J. Jedličky a L. Vinkláře skupinová cvičení s tyčemi či obručemi. Všechna vystoupení připravovaná několik měsíců byla předvedena v tělocvičně spolužákům a odměněna zasloužilým potleskem.

(Jir)

Zakončení projektu 100 LET REPUBLIKY

V květnu jsme zakončili náš projekt anketou o největší osobnost století. Během školního roku si každá třída zvolila a zpracovala nejvýznamnější osobnosti z oblasti vědy, sportu, herectví, malířství, architektury, podnikání, cestování či politiky. Nejlepší práce jsme vystavili v atriu školy a všichni žáci hlasovali o největší osobnost naší historie. Výsledky ankety v jednotlivých kategoriích jsou přiložené v tabulce.
osobnosti

(Jir)