O škole

Charakteristika školy

Základní škola, 17. listopadu 109 je škola úplná s devíti postupnými ročníky. Na prvním stupni máme zpravidla tři až čtyři třídy v ročníku, na druhém stupni tři až čtyři paralelní třídy. Kapacita školy je 700 žáků. Průměrná naplněnost tříd je přibližně 24 žáků.

Škola (budova z roku 1896) je situována v historickém centru města nedaleko autobusového nádraží. V minulosti se zde nacházela měšťanská škola. Generální oprava a rekonstrukce byla ukončena k 1. 9. 1993. Kolaudace nové tělocvičny, která byla vybudována na školním dvoře, proběhla 1.9.2010.

Vybavení školy: Škola disponuje dvěma malými tělocvičnami a sportovní víceúčelovou halou. Máme odborné učebny chemie, přírodopisu, fyziky, tři jazykové učebny, učebnu výtvarné výchovy, 2 učebny pro hudební výchovu. Pro výuku praktických činností slouží školní dílna se skladem materiálu a nářadí a cvičná kuchyně. Žákům prvního i druhého stupně slouží dvě počítačové učebny s možností přístupu na Internet, v roce 2012 byla počítačová učebna pro 2. stupeň kompletně nově vybavena – finanční krytí z dotace EU. Provozujeme školní družinu a odpolední volnočasové aktivity, při kterých je možno využít keramickou dílnu.

Součástí školy je rovněž výdejna jídel, obědy se dováží ze Základní školy, Jičín, Poděbradova 18. Žáci mají možnost výběru ze dvou jídel.

Naše učebny využívají i studenti těchto vysokých škol: Technická univerzita v Liberci, ekonomická fakulta a Česká zemědělská univerzita Praha.

Učitelský sbor, složený z kvalifikovaných mladých i zkušených pedagogů, má 66 členů. Na 1. i 2. stupni ZŠ je velmi dobrá aprobovanost vyučujících, v předmětech český jazyk, matematika, chemie, přírodopis, dějepis, hudební výchova a tělesná výchova je stoprocentní.

Ve školní družině pracuje 6 kvalifikovaných vychovatelek. Máme zkušenosti s integrací postižených dětí, kterým pomáhají zaškolené pedagogické asistentky. Ve škole pracují dvě poradkyně pro volbu povolání a jedna preventistka sociálně patologických jevů.

Charakteristika žáků

Naši školu navštěvují nejen žáci z Jičína, ale i z téměř 70 okolních obcí. Z celkového počtu žáků dojíždí téměř polovina.

V posledních letech vzděláváme i děti cizích státních příslušníků. Máme zkušenosti s integrací žáků se specifickými poruchami učení a chování, ale i dětí s jiným zdravotním postižením.